قبل از نهایی نمودن سفارش، در انتخاب و خرید فایل دقت داشته باشید.

 بعد از خرید و پرداخت ، تعویض و یا مسترد نمودن خرید امکان پذیر نمی باشد